// Shoptak styles

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, která je uzavřena prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.malyatopik.cz, kdy na jedné straně vystupuje Michaela Loreta Lakó, IČ 748 51 365, se sídlem Částkova 2096/47, 326 00 Plzeň, jakožto prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé vystupuje kupující (dále jen „Kupující“)

 

 • Webovou stránkou se pro účely těchto VOP rozumí webové stránky umístěné na adrese www.malyatopik.cz.

 

 • Kupujícím je spotřebitel, tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

 

 • Občanským zákoníkem se pro účely těchto VOP rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

 • VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího není spotřebitelem. Pro podnikatele nabízí Prodávající individuální obchodní podmínky.

 

 • Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II. VOP, článku X. VOP a Informace o zpracování osobních údajů, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky Kupujícím a dále i potvrzuje, že jejich obsahu a významu plně porozuměl.

 

 • Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující formou odkazu ke stažení Faktury. Kupující s tímto souhlasí. Odkazy na Uvedené listiny jsou Kupujícímu zaslány na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvede při objednávce, popřípadě jsou dostupné po přihlášení se do uživatelského rozhraní Kupujícího (dále jen „Uživatelský účet“).

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

 • Prodávající sděluje, že

 

 • jeho kontaktní e-mailovou adresou je info@malyatopik.cz, dále jej lze kontaktovat telefonicky na tel. č. +420 602 603 061.

 

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

 

 • požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

 

 • Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;

 

 • ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady; 

 

 • Kupující má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která běží, jde-li o
   - kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
   - smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
   - smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
   - přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Prodávajícího či na e-mailovou adresu Prodávajícího, sdělit osobně v jakékoliv prodejně Prodávajícího, sdělit prostřednictvím telefonátu, příp. Kupující může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na webových stránkách Prodávajícího: odkaz;

 

 • spotřebitel nemůže odstoupit zejména nikoliv však výlučně od uzavřené smlouvy:
   - o poskytování služeb, které Prodávající splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
   - o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
   - o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
   - o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

 

 • v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

 

 • v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u Prodávající komunikačními kanály uvedenými v čl. II odst. 1 písm. f) bod IV., příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

III. Uživatelský účet

 • Kupující vstupuje ke svému Uživatelskému účtu na základě registrace provedené na Webové stránce. Z Uživatelského účtu Kupující provádí objednávání zboží a uzavírání kupních smluv s Prodávajícím. V případě, že to Webová stránka umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z Webové stránky.

 

 • Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny vyplňované údaje. Poruší-li Kupující tuto povinnost, je takové jeho jednání považováno za podstatné porušení smlouvy kupní a VOP a zakládá právo Prodávajícího na náhradu vzniklé újmy, a to přímé, nepřímé, materiální i nemateriální povahy. Prodávající je dále oprávněn s okamžitou účinností a bez udání důvodů odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, zrušit Kupujícímu Uživatelský účet na Webové stránce i odmítnout dodávku objednaného zboží.

 

 • Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou proto Prodávajícím považovány za správné.

 

 • Přístup Kupujícího k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn uživatelské jméno ani heslo předávat třetí osobě. Kupující rovněž není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

 • Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).

 

 • Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 • Prodávající je oprávněn Kupujícímu s platnou registrací Uživatelského účtu v době objednávky zboží poskytnout věrnostní slevu na nabízené zboží, a to ve výši podle svého uvážení. Pro takto stanovenou cenu zboží platí ujednání uvedená v čl. V VOP. 

 

IV. Smlouva

Uzavření smlouvy

 • Veškerá prezentace zboží umístěná na Webové stránce je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. Kupní smlouva vzniká doručením přijetí objednávky Kupujícího (akceptací) Prodávajícím, které je Kupujícímu Prodávajícím zasláno prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Prodávající a Kupující ujednali, že Prodávající nenese žádnou odpovědnost za chyby při přenosu dat v průběhu uzavírání kupní smlouvy.

 

 • Než Kupující odešle objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje a specifika plnění, která v rámci objednávky zvolil. Na základě dlouhodobých zkušeností zákazníků Prodávajícího, Prodávající nezávazně doporučuje s požadovaným plněním Kupujícímu související oblíbené a doporučené zboží, které může Kupující z objednávky jednoduše odstranit z objednávky v košíku před dokončením transakce. 

 

 • Zboží je prezentováno v internetovém obchodu Prodávajícího na Webové stránce formou náhledových karet po jednotlivých kategoriích. Detail každé karty obsahuje název, krátký popis zboží, obrázek a další doplňující a popisné informace o zboží. Odstíny barev fotografií produktů se mohou drobně lišit od barvy skutečného produktu vlivem nastavení monitoru Kupujícího. Prodávající za odchylku v barvě zboží vyvolanou nastavením koncového technického zařízení Kupujícího neodpovídá.

 

 • Přílohou akceptace objednávky Kupujícího je aktuální znění VOP v textové podobě. Uzavřenou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

 

 • Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Dodání předmětu koupě

 • Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí za ni Prodávajícímu kupní cenu.

 

 • Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

 

 • Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

 

 • Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

 

 • Prodávající odevzdá věc Kupujícímu, jakmile mu věc předá dopravce

 

 • Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

 

 • Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

 

 • Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

 

 • S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si Prodávající vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 10.000,- Kč bez DPH anebo i v jiných případech dle úvahy Prodávajícího, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, Prodávající nezbytné úkony k odevzdání věci Kupujícímu v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce. 

Přechod nebezpečí škody

 • Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Nejsou-li vlastnosti věci Prodávajícím a Kupujícím ujednány, zavazuje se Prodávající plnit v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, není-li účel ze smlouvy patrný, pak pro obvyklý účel. Za vadu věci se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

 

 • Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobila porušením své povinnosti.

 

 • Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

 

 • Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnila nakládat.

 

 • Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobila porušením své povinnosti.

 

 • Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.


Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží

 • Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,


 - má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

 - se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

 - věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 - projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 - kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.
 • u spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.
 • Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, je možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců pouze u prodaného zboží, ale nikoliv u dárků společně se zbožím poskytnutých. U těchto dárků smí Kupující uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

 

 • Bližší podmínky reklamace zboží upravuje čl. X těchto VOP.

 

 • Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 

 • Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy

 • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

- na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

- na odstranění vady opravou věci;

- na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

- odstoupit od smlouvy.

 • Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 

 • Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

 

 • Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy

 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

 • Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

 

 • Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Obecně k porušení smlouvy Prodávajícím

 • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

 

 • Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

 

 • Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Záruka za jakost

 • Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

 

 • Není-li na webových stránkách Prodávajícího výslovně uvedeno, že Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost, záruka za jakost se na zboží nevztahuje. Tytéž účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě.

 

 • Poskytl-li Prodávající Kupujícímu záruku za jakost, běží záruka za jakost od odevzdání věci Kupujícímu. Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. 

 

 • Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

Následný prodej zakoupené věci

 • Pokud Kupující věc zakoupenou od Prodávajícího prodá, daruje či jinak převede do vlastnictví jiné osoby, je povinen o tom Prodávajícího bez zbytečného odkladu po převedení vlastnického práva k věci na třetí osobu písemně informovat.

 

 • Nebude-li o tom Kupující Prodávajícího informovat, považuje Prodávající tohoto Kupujícího stále za vlastníka dané věci a za osobu, které náleží práva z vadného plnění.

 

 

V. Cena zboží

 • Cena zboží uvedená v internetovém obchodu na Webové stránce Prodávajícího je vždy smluvní, aktuální a platnou, s výjimkou případů, kdy dojde v důsledku administrativního pochybení k uvedení chybné ceny viz ustanovení níže v tomto oddíle VOP. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro nabytí vlastnického práva ke zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

 

 • Kupující bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu veškerého kupovaného zboží dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.

 

 • Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

 

 • Původní cena znamená cenu zboží, za niž předmětné zboží Prodávající nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jím provozovaném e-shopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

 

 • Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem, v důsledku administrativního pochybení pracovníka Prodávajícího či v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího anebo v důsledku protiprávního jednání Kupujícího či třetí osoby. V takovém případě je z důvodu právní jistoty Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel od Prodávajícího e-mail akceptující objednávku Kupujícího, resp. oznamující uzavření kupní smlouvy. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o skutečnosti, že k uzavření kupní smlouvy nedošlo, případně uplatní své právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

 • K uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím nedojde ve smyslu odst. [5] tohoto oddílu VOP zejména nikoliv však výlučně v následujících případech:  

- cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);
- u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více číslic;
- sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem;
- objednávka byla provedena na základě či za přispění neoprávněného zásahu do softwarového či hardwarového vybavení Kupujícího anebo Prodávajícího.

 • Prodávající upozorňuje Kupujícího na to, že informační systém Prodávajícímu může i u zboží se zjevně chybnou cenou automaticky uvést informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. o zboží ve výprodeji apod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto Kupující povinen kontaktovat Prodávajícího a ověřit, zda se nejedná o chybu v ceně zboží. V případě porušení této povinnosti nese Kupující odpovědnost za škody z jejího porušení vzniklé či vzešlé. 

 

 • Prodávající si dále vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo k protiprávnímu jednání či ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu.

 

VI. Platební podmínky

 • Prodávající umožňuje Kupujícímu zaplatit kupní cenu za zboží a případné další platby následujícími způsoby: 

 

 • v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese Slovanská 1382/81, Plzeň, PSČ: 326 00;
 • platbou předem bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího, č.ú.: 1020420541/5500. Variabilním symbolem je zejména číslo objednávky, které bude Kupujícímu zasláno elektronickou poštou spolu s akceptací objednávky;
 • platbou v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží – tzv. dobírka. Cena za službu dobírka, kterou platí Kupující, se zobrazuje Kupujícímu na Webové stránce Prodávajícího před dokončením objednávky a Kupující výběrem způsobu doručení vyjadřuje souhlas s výší platby za tuto službu. Cena dobírky je účtována nad rámec kupní ceny zboží. Službu dobírka poskytují pro Prodávajícího třetí strany (PPL s.r.o., jejichž specifikace se zobrazuje Kupujícímu na Webové stránce Prodávajícího). 
 • platební kartou přes platební bránu ComGate, a.s.

 

 • Náklady na bankovní či obdobné poplatky si nese ve všech případech Kupující v souladu se smluvním vztahem mezi Kupujícím a třetími osobami (bankou či jinou institucí) poskytujícími bankovní či obdobné služby. 

 

 • Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího převzetím zboží.

 

 • Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

 

 • Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.  

 

 • Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 • Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s Prodávajícím nebo budou-li Kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků.

 

VII. Dodací podmínky

 • Prodávající dodá zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu, obvykle ve lhůtě jeden až třicet pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy a případně splnění dalších podmínek pro dodání zboží, pokud byly sjednané (např. zaplacení zálohy tam, kde Prodávající zálohu požaduje). Zboží je dodáno způsobem a na místo dle uzavřené kupní smlouvy a Kupující je povinen na tomto místě zboží převzít.

 

 • V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 • Prodávající zajištuje či zprostředkovává způsoby dodání zboží specifikované na uvedeném odkazu za cenových podmínek uvedených na témže odkazu Doprava a platby (malyatopik.cz)

 

 • Jednotlivé způsoby dodání zboží jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. Z tohoto důvodu si Prodávající vyhrazuje právo nabídku způsobů dodání zboží v konkrétním případě omezit dle aktuální situace. 

 

 • V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Prodávající nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

 

 • Uzavřením kupní smlouvy dle těchto VOP Kupující potvrzuje, že se podrobně seznámil s podmínkami toho způsobu dodání zboží, který si zvolil. 

 

 

 • Kupující je povinen překontrolovat při dodání zboží spolu s dopravcem či zaměstnancem odpovědným za vydání zboží stav zásilky, zejména nikoliv však výlučně počet balíků, neporušenost balení, poškození krabice apod. Zjistí-li Kupující, že je zásilka viditelně poškozena, je oprávněn odmítnout její převzetí. Pokud Kupující viditelně poškozenou zásilku od přepravce či prodávajícího převezme, je povinen poškození neprodleně popsat v písemném předávacím protokolu podepsaném dopravcem či zaměstnancem odpovědným za vydání zboží. Převzetí viditelně poškozené zásilky je Kupující dále povinen oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu nejpozději však do pěti dnů po převzetí zásilky, a to buďto písemně nebo elektronicky na email Prodávajícího: info@malyatopik.cz. Dodatečná reklamace vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva zboží reklamovat, Prodávající je však oprávněn takovou reklamaci bez dalšího zamítnout jako nedůvodnou, bude-li mít za to, že zásilka byla Kupujícímu dodána řádně a že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. 

 

 • Pokud Kupující nepřevezme zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je v prodlení. Prodávající je oprávněn poté, co Kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí zboží, zboží následně prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti Kupujícího je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu započíst oproti výtěžku z prodeje zboží. 

 

VIII. Odstoupení od smlouvy

 • Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 • Prodávající umožňuje Kupujícímu odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na Webové stránce Prodávajícího, a Kupujícímu pak Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

 

 • Kupující má právo odstoupit od smlouvy také korespondenčně, a to na adrese: Michaela Loreta Lakó, Částkova 2096/47, Plzeň, PSČ: 326 00;

 

 • Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá zakoupené zboží Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, a to na své náklady.

 

 • Zboží je Kupující povinen vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. 

 

 • Pokud se jedná o spotřební zboží, pak je Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

 

 • Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

 • V případě proplácení dobropisu v hotovosti může Prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas) Kupujícího, a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající odmítnout peněžní prostředky Kupujícímu vrátit

 

 • Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající však není povinen vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než-li Kupující zboží Prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

 

 • Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty bezdůvodným obohacením Kupujícího se všemi právními důsledky z toho plynoucími, včetně práva Prodávajícího domáhat se vydání bezdůvodného obohacení po Kupujícím cestou soudní. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

Odstoupení od smlouvy v případě administrativní chyby v ceně zboží

 • Mimo případů stanovených zákonem je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné, zejména nikoliv však výlučně administrativní chyby v ceně zboží, dále pak v případech protiprávního jednání Kupujícího či třetí osoby anebo v případě neoprávněného zásahu do softwarového či hardwarového vybavení Kupujícího anebo Prodávajícího Webovou stránku nevyjímaje.

 

 • Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím anebo bez zbytečného odkladu po dni, v němž vyšly najevo skutečnosti předvídané v předchozím odstavci těchto VOP tím, že Prodávající Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným zjevným způsobem najevo, že od uzavřené kupní smlouvy odstupuje.

 

 • Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího.

 

IX. Zpracování osobních údajů Kupujícího

 • Prodávající zajišťuje vysoký stupeň ochrany osobních údajů Kupujícího a při jejich zpracování postupuje vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména nikoliv však výlučně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“.

 

 • Kupující podáním objednávky Prodávajícímu potvrzuje, že se před vyplněním objednávky a uzavřením kupní smlouvy s Prodávajícím seznámil s Informací o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 13 GDPR a tato informace pro něj byla srozumitelná a plně jí porozuměl.

Podmínky ochrany osobních údajů (malyatopik.cz)

 

X. Záruční podmínky

Kontrola zboží při převzetí

 • Kupující při osobním převzetí od Prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

 

 • Kupující při převzetí od dopravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

 

 • Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

 

 • Veškeré nesrovnalosti je třeba Prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od dopravce je vyznačit v předávacím protokolu dopravce nebo Kupující může převzetí zásilky odmítnout. Nesrovnalosti je dále Kupující povinen Prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu nejpozději však do pěti dnů po převzetí zásilky, a to buďto písemně na adresu uvedenou v čl. X. oddílu. Uplatnění reklamace odst. 1 VOP nebo elektronicky na email Prodávajícího: info@malyatopik.cz. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

Uplatnění reklamace

 • Zboží je možno reklamovat spolu s odesláním zboží na adresu Prodávajícího: Michaela Loreta Lakó, Částkova 2096/47, 326 00 Plzeň

 

 • Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), dále doklad prokazující zakoupení zboží u Prodávajícího, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

 

 • Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je potvrzení předáno ihned. Písemné potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace. Stav zboží, ve kterém Kupující předal zboží Prodávajícímu bude zadokumentován pořízení fotografické dokumentace a bude posouzen v rámci reklamačního řízení.

 

 • Nedodá-li Kupující reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení Kupujícího od smlouvy bude Kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

 

Výluky

 • Porušením či odstraněním ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

 

 • Prodávající neodpovídá za poškození či znehodnocení zboží vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou, a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 

 • mechanickým poškozením zboží
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno
 • neodborným skladováním, zacházením, nebo zanedbáním péče o zboží
 • poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, návodu k použití nebo všeobecnými zásadami
 • provedením nekvalifikovaného zásahu do zboží
 • u zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy
 • u zboží poškozeného přírodními živly nebo vyšší mocí

 

 • Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Kupujícím a Prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo Prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

 

Posouzení reklamace

 • Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady Prodávající doporučuje písemnou formu, čímž se rozumí také elektronická komunikace.

 

Vyřízení reklamace

 • Prodávající o reklamaci rozhodne do tří pracovních dnů, ve složitých případech do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

 

 • Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od následujícího dne od reklamace Kupujícím. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s Kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a Kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

Společná ustanovení o vyřízení reklamace

 • Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 • Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího o vyřízené reklamaci buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

 

 • Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl Kupující o vyřízení informován.

 

 • Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné vynaložené Kupujícím na reklamaci zboží. K těmto nákladům nenáleží náklady na cestu osobním vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné ne zcela účelně vynaložené náklady Kupujícího. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

 

 • Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám Kupujícího není Prodávající povinen přihlédnout. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

 

 • Kupující je povinen převzít zboží po vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od ode dne, kdy byl o jejím vyřízení Prodávajícím informován.

 

 • V případě, že reklamované zboží není od Prodávajícího převzato Kupujícím včas, nejpozději však poslední den lhůty dle předchozího odstavce, vzniká Prodávajícímu nárok na zaplacení skladného za uložení zboží ve výši 350,-Kč bez DPH za každý, byť i jen započatý měsíc prodlení a kus nepřevzatého zboží.

 

 • Pokud si Kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení reklamace informován, vzniká Prodávajícímu právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. Uplyne-li však u nevyzvednutého zboží datum spotřeby či minimální trvanlivosti, Prodávající zboží zlikviduje bez nároku Kupujícího na náhradu takového zboží či jeho kupní ceny.
 • Při osobním výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající či její smluvní partner odmítnout zboží vydat. Je-li Kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

 

Zamítnutí reklamace

 • Prodávající reklamaci zamítne zejména nikoliv však výlučně tehdy, nemá-li věc vady vytčené Kupujícím anebo nastal-li některý případ výluky upravený v čl. X oddílu Výluky těchto VOP. 

 

 • Prodávající má právo zamítnout reklamaci zboží případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

 

 • Záruční podmínky na zboží zde neuvedené se řídí obecně závaznými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží doklad o zakoupení zboží.

 

XI. Závěrečná ustanovení

 • Tyto VOP se použijí na proces uzavírání smlouvy a na vztahy z uzavřené smlouvy mezi Prodávajícím jakožto podnikatelem a Kupujícím jakožto spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů. 

 

 • Kupující souhlasí s uzavřením smlouvy, jejímž obsahem jsou tyto VOP, pomocí prostředků komunikace na dálku, tedy komunikačních prostředků, které umožňují smlouvu uzavřít bez současné fyzické přítomnosti stran. Náklady na jednání o uzavření smlouvy a samotné uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku si nese, pokud vznikají, kupující sám.

 

 • Kupující objednáním zboží potvrzuje, že se před vlastním procesem objednání seznámil s informacemi o zboží, s identifikací Prodávajícího, stejně jako s podmínkami obsaženými v tomto dokumentu VOP, který obsahuje údaje povinně sdělované Kupujícímu před uzavřením smlouvy ve smyslu platných právních předpisů.

 

 • Prodávající a Kupující se zavazují řešit vzájemné spory přednostně smírnou cestou vzájemným jednáním. V případě vzniku soudního sporu rozhodují obecné soudy v České republice. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, budou řešeny výhradně podle práva České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

 

 • Tyto VOP se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na Kupujícím označené místo doručení zboží. Smlouva uzavíraná na základě VOP se uzavírá výhradně v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

 • Uzavřená smlouva bude uložena v souladu s platnými právními předpisy u Prodávajícího. V případě žádosti Kupujícího učiněné po převzetí zboží poskytne Prodávající Kupujícímu kopii uzavřené smlouvy za paušální úplatu ve výši 500,-Kč na úhradu spojených administrativních nákladů; v případě, že by poskytnutí kopie smlouvy Kupujícímu bylo v rozporu s oprávněnými zájmy Prodávajícího, má Prodávající právo poskytnutí kopie smlouvy odmítnout.

 

 • V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má Kupující právo obrátit se v případě spotřebitelského sporu mezi Kupujícím a Prodávajícím na tzv. subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tímto subjektem je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869. Odkaz na internetovou adresu České obchodní inspekce: ČOI – Česká obchodní inspekce

 

 • Změny VOP jsou možné pouze způsobem stanoveným zákonem. 

 

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) včetně jejich součástí nabývají platnosti a účinnosti dne 1.6.2022. Jsou k dispozici v sídle Prodávajícího a v elektronické formě na webových stránkách Prodávajícího na Malý atopik (malyatopik.cz)
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz